Inschrijven

Inschrijven voor de Jonge Helden Academie 

Inschrijfvoorwaarden

 1. Zodra wij het inschrijfformulier hebben ontvangen krijg je van onze administratie een mail met je startdatum en verder informatie.
 2. Alle aanmeldingen dienen schriftelijk plaats te vinden door gebruikmaking van dit inschrijfformulier en het ondertekenen van de algemene voorwaarden. De inschrijving is pas definitief wanneer wij dit door jou ondertekende inschrijfformulier en algemene voorwaarden digitaal van jou ontvangen hebben. 
 3. Het e-mailadres kan worden gebruikt om jou te attenderen op wijzigingen. 

Let op: dit formulier is alleen voor het individueel traject!

Inschrijfformulier individueel traject

  Gegevens deelnemer:

  Locatie*

  Contactgegevens ouder/opvoeder bij calamiteiten of niet gemelde afwezigheid:

  Betaling:

  Betalingsvoorkeur*


  * = verplicht in te vullen


  Algemene Voorwaarden Jonge Helden Academie

  Definities
  1. De Jonge Helden Academie is een onderdeel van Verschilmakers Groep B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nr.: 85480827.
  2. Contractant: Ieder natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of rechtspersoon met wie ‘Jonge Helden Academie’ een overeenkomst sluit. In de regel is dit: ouders/verzorgers van deelnemers onder de 18 jaar of de deelnemer van 18 jaar en ouder zelf.
  3. Alleen de contractant is gemachtigd tot opzegging.
  4. Deelnemer: Ieder natuurlijk persoon welk voor de diensten van Jonge Helden Academie wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat deelnemer en contractant ook dezelfde kunnen zijn).
  5. Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake de levering van diensten die tussen Jonge Helden Academie en contractant tot stand komt.
  6. Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst komt schriftelijk of langs elektronische weg tot stand, door ondertekening van het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden.
  7. Op grond van onvoorziene omstandigheden kunnen de tarieven aangepast worden.
  8. De duur van de overeenkomst: - de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de drie fasen van een volledig Heldentraject. - De duur van het Heldentraject is minimaal 6 tot 7 maanden. - De afronding van het Heldentraject vindt altijd plaats in overleg met de (hoofd)coach.
  9. De Jonge Helden Academie behoudt zich het recht om vanwege nader te bepalen uitzonderlijke omstandigheden te besluiten tot voortijdige beëindiging van het traject. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemer en/of contractant.
  10. Beschikbaarheid: de deelnemer dient fysiek aanwezig te zijn, dan wel digitaal beschikbaar te zijn, op de afgesproken deelnemersdag tussen 9.30 en 15.30 uur.
  Algemeen
  1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contactmogelijkheden.
  2. Persoonsgegevens worden door Jonge Helden Academie zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van Jonge Helden Academie. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij dit van rechtswege wordt vereist.
  3. De aanmelding voor het traject van Jonge Helden Academie wordt met een e-mail bevestigd.
  4. Contractant en deelnemer hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.
  5. Wanneer contractant besluit om gedurende het Heldentraject een periode niet aanwezig te zijn, vind er geen restitutie plaats.
  6. Door deelnemer in vertrouwen aan Jonge Helden Academie ter beschikking gestelde informatie is, indien de deelnemer dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of contractant, tenzij Jonge Helden Academie dit tegen het belang van de deelnemer acht of de fysieke of psychologische integriteit van de deelnemer, groepsgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit is ter beoordeling van Jonge Helden Academie.
  7. Alle door Jonge Helden Academie geleverde lesmaterialen, werkvormen en andere diensten blijven intellectueel eigendom van Jonge Helden Academie. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van Jonge Helden Academie vermeld wordt, Jonge Helden Academie uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient. Onrechtmatig verspreiden van materialen die behoren tot het intellectueel eigendom van Jonge Helden Academie worden beboet met € 10.000 per overtreding.
  8. Jonge Helden Academie behoudt zich het recht voor om organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen in het programma van het traject aan te brengen.
  9. Jonge Helden Academie heeft het recht om bij onvoldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Jonge Helden Academie, een nog te starten Heldentraject te annuleren of de locatie en de startdatum te wijzigen. Bij afgelasting van een nog te starten traject heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van de betaalde lesgelden.
  10. Jonge Helden Academie is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het traject van Jonge Helden Academie.
  11. Jonge Helden Academie is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het deelnemen aan het traject van Jonge Helden Academie.
  12. Voor de begeleiding en de deelnemersadministratie is Jonge Helden Academie volledig afhankelijk van de medewerking van de deelnemer. Als de deelnemer niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Jonge Helden Academie hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
  13. Jonge Helden Academie verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket. Jonge Helden Academie biedt geen garanties.
  14. In gevallen van overmacht voor Jonge Helden Academie kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. Jonge Helden Academie is hiervoor niet aansprakelijk.
  15. De deelnemer kan geschorst worden indien er sprake is van ongewenst gedrag, waaronder aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag. Dit ter beoordeling van Jonge Helden Academie, echter onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de deelnemer.
  16. De termijn voor schorsing, zoals bedoeld in artikel 15, is ter beoordeling van Jonge Helden Academie.
  17. Vakanties en feestdagen: Jonge Helden Academie volgt de officiële feestdagen en de schoolvakanties van de regio waar de groepsbijeenkomsten gevolgd worden.
  18. Eventuele klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, via info@jongeheldenacademie.nl
  19. Door de algemene voorwaarden te onderschrijven, geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op onze website en voor ander pr-materiaal. De gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Laat dit dan expliciet weten aan de (hoofd)coach.
  Tarieven en Betaling
  1. Contractant is aan Jonge Helden Academie het tarief van € 399,- per maand voor het door de deelnemer te volgen Heldentraject verschuldigd. Inschrijving verplicht de deelnemer tot volledige betaling van een van de gekozen termijnen voor aanvang van het Heldentraject. Betaalwijze: overschrijving voor aanvang van de start datum.
  2. Het verschuldigde bedrag dient één week voor de start van het Heldentraject op de bankrekening van Jonge Helden Academie te zijn overgemaakt.
  3. Indien de deelnemer voortijds besluit te stoppen met het Heldentraject, vindt er geen restitutie plaats van het tarief.
  4. Indien contractant en deelnemer tijdens of binnen één werkdag na het ondertekenen van het inschrijfformulier aangeeft niet te willen starten bij Jonge Helden Academie, dan zijn geen kosten verschuldigd.
  5. Indien contractant binnen zeven werkdagen na het ondertekenen van het inschrijfformulier aangeeft de deelnemer niet te willen laten starten bij Jonge Helden Academie, dan zijn annuleringskosten verschuldigd van 50 euro. Annulering dient per e-mail te geschieden.
  Toepasselijk recht
  1. Tussen Jonge Helden Academie en contractant of deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen die voortkomen uit de overeenkomst, worden aanhangig gemaakt bij de Nederlandse rechter.
  Ondertekenen Indien de deelnemer onder de 18 jaar is, is de ouder/opvoeder contractant. Zie algemene voorwaarden.

  Akkoord algemene voorwaarden

  ×
  Klik hieronder om te Whatsappen met Jonge Helden Academie.
  ×